Zarząd

OGŁOSZENIE

         Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Wspólnota Rzeki Czarnej.

               

                            Zarząd Stowarzyszenia pragnie przypomnieć o

sprawozdawczym ,Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia które odbędzie się dnia 14.04.2024 w sali Kina Uciecha położonego przy ulicy Ks.Sajny 14 ( bud.OSP)

o godz. 11’00 -w pierwszym terminie. O godz.11’30 -w drugim terminie.

Porządek  Zgromadzenia :

1)   Powitanie ,wybór Komisji Skrutacyjnej , wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

2)   Wystąpienie p. Prezes Anny Haskiej

3)   Sprawozdanie finansowe za rok 2023 -były skarbnik Damian Szpotański

4)   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

5)   Dyskusje ,uchwały ,projekty

6)   Wolne wnioski

7)   Zakończenie Zgromadzenia

                           

 

                                                                Za Zarząd      Sławomir Stróż

                                                                           (v-ce prezes)

OGŁOSZENIE

                                 SZANOWNI DZIAŁKOWCY

 

W związku z demontażem lamp usytuowanych na początkach alejek,

Zarząd Stowarzyszenia wystawił do sprzedaży  w/w lampy.

Cena za kompletną lampę (betonowa podstawa + maszt ) wynosi 100 PLN

(sto złotych polskich).

Demontażu dokonuje nabywca na własny koszt.

Chęć zakupu można zgłosić pod nr. tel. 517 511 005

 

                                       Sławomir Stróż

                                       (wiceprezes)

OGŁOSZENIE

    Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Rzeki Czarnej

 

 

                  Zarząd Stowarzyszenia po raz ostatni przypomina o konieczności dokonywania opłat za :

1- zużytą energię elektryczną -termin upływa 15-go dnia każdego miesiąca.

   Po tym terminie zadłużona posesja będzie pozbawiona energii elektrycznej.

2- opłat za przesył energii      – termin upływa 31.01 każdego roku.

   Po tym terminie zadłużona posesja będzie pozbawiona energii elektrycznej.

3- składki członkowskiej         – termin upływa 31.03 każdego roku.

   Po tym terminie zadłużona osoba będzie   pozbawiona członkostwa w Stowarzyszeniu.

 

 

                                                 Za Zarząd  Sławomir Stróż

                                                                     (v-ce prezes)

OGŁOSZENIE

                    SZANOWNI DZIAŁKOWCY

 

                 Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w dniu 08.04.2024 odbędzie się organizowany przez UMiG. Góra Kalwaria odbiór odpadów wielkogabarytowych.

Prosimy o składowanie odpadów tego typu na parkingach przy drodze głównej .

             

 

                                          Za zarząd Sławomir Stróż

OGŁOSZENIE

                                 Szanowni Działkowcy

 

 

            W związku ze zbliżającym się pierwszym dniem kalendarzowej wiosny Zarząd Stowarzyszenia Wspólnota Rzeki Czarnej informuje o organizacji w dniu 23.03.2024 r. dnia znanego      pod nazwą:        

                        SPRZĄTANIE ŚWIATA

 

Czyn społeczny rozpocznie się o godz. 9’ 00 obok siedziby Zarządu.

Liczymy na dużą frekwencję i jednocześnie podkreślamy, że ideą jest sprzątanie okolicy a nie wystawianie  gabarytów i śmieci z działek .

 

                                                    Za Zarząd

                                                 Sławomir Stróż

Ogłoszenie

Szanowni Działkowcy

 

 

W dni dzisiejszym na skutek nieopłacenia zaległości za przesył energii

elektrycznej komisja w składzie:

        Anna Haska -prezes, Sławomir Stróż-v-ce prezes, Zbigniew Zych -skarbnik, Agnieszka Zakrzewska -przewodnicząca komisji rewizyjnej, Dorota Stańczak -członek komisji rewizyjnej, dokonała  odłączenia od linii elektrycznej będącej własnością Stowarzyszenia, pocesji przy Al. Słonecznej 21. Ponowne przyłączenie może nastąpić po uregulowani wszystkich płatności i przy zgodzie Zarządu

 

 

 

 

Za Zarządu

Sławomir Stróż

OGŁOSZENIE

SZANOWNI DZIAŁKOWCY

 

W związku z zaistniałymi przypadkami ingerencji w infrastrukturę elektryczną

Naszego Stowarzyszenia bez powiadomienia i zgody Zarządu, przypominamy, że w myśl paragrafu 41 p.4 nie wolno tego dokonywać.

Potwierdzenie naruszenia instalacji będzie skutkować pozbawieniem energii elektrycznej.

 

 

                                       Anna Haska

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Szanowni Państwo,Członkowie Stowarzyszenia Wspólnota Rzeki Czarnej.

Zarząd Stowarzyszenia pragnie poinformować,że w dniu 14-04-2024 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  ( sala kinowa) Góra Kalwaria ulica. Ks. Sajny 14 o godzinie 11.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. 

Zgodnie ze Statutem i Regulaminem Stowarzyszenia, wyznacza się drugi termin na 14-04-2024 o godzinie 11,30.

                                                          Prezes Zarządu-  Anna Haska

OGŁOSZENIE

                                  U C H W A Ł A nr. 12/2023

z zebrania zarządu stowarzyszenia Wspólnoty Rzeki Czarnej w m. Linin II

                                  z dnia 30.12. 2023 r.

 

W sprawie zmiany terminu płatności należności finansowych przez członków Stowarzyszenia Wspólnoty Rzeki Czarnej.

 

Zarząd Stowarzyszenia ,, Wspólnota Rzeki Czarnej’’ postanowił:

1.           Z uwagi na konieczność dokonania zapłaty za energię elektryczną

pobieraną z PG Konstancin-Jeziorna do dnia 16 każdego miesiąca, ustanawia się nowy termin opłat za energię dla każdego członka Stowarzyszenia  oraz osób korzystających z energii – jako termin ostateczny ustala się na dzień do 15 każdego miesiąca.

2.           Podstawą do korzystania z energii elektrycznej stowarzyszenia jest opłacenie składki przesyłowej w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. Na rok 2024 r., składka wynosi 60  zł. Dla osób należących do stowarzyszenia. Natomiast dla osób nie zrzeszonych w stowarzyszeniu, korzystających z energii elektrycznej kwota opłaty przesyłowej wynosi 200 zł. Zgodnie z uchwałą  walnego zgromadzenia nr 2/2023r

Nie wywiązywanie się z powyższych terminów skutkować będzie pozbawieniem energii elektrycznej.

             Powyższa uchwała powstała w oparciu o podjęte uchwały walnego zgromadzenia o numerach:

Nr 8/2014 pkt 4 obowiązującą od dnia 01.01.2015 r.

Nr 13/2014 pkt 5 obowiązującą od dnia 01.01.2015 r.

Nr 60/2017 pkt 1 obowiązującą od dnia 01.01.2018 r.

          

             Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez osoby będące na zebraniu w składzie zarządu.

            Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się zarządowi Stowarzyszenia  Wspólnota Rzeki Czarnej.

            Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

           Jednocześnie przypominam, iż z pierwszych wpłat Państwa na konto będą odliczane kwoty na pokrycie należności wynikających z tzw. przesyłu   prądu (z dniem 01 luty )  a następnie na pokrycie składki członkowskiej ( z dniem 01 kwietnia).

           

 

                                                                 Anna Haska

                                                                     Prezes

 

Prawnym dokumentem  uchwały stanowi załącznik – oryginał wraz z podpisami członków zarządu.       

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Szanowni działkowcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu „Wspólnota Rzeki Czarnej”- w ostatnich dniach nadarzyła się okazja do wynegocjowania przedłużenia linii instalacji gazowej należącej do Polskiej Spółki Gazownictwa z  Czaplina  przez Buczynów  ,Aleksandrów i Nasz teren.

O tej możliwości Zarząd Stowarzyszenia został powiadomiony i poproszony o pomoc w jej realizacji na spotkaniu z Włodarzami Miasta i Gminy w dn.23 .10 .2023 r.

Warunkiem podłączenia naszego Ogrodu jest wskaźnik rentowności inwestycji czyli mówiąc prościej ilość chętnych do wykonania przyłączy. Mając na uwadze duże skupienie działek na naszym terenie możemy przypuszczać ,że przy 70 % zgłoszeń inwestycja ma duże szanse wykonywalności które będą się zwiększać wraz z większym zainteresowaniem.

Wykonanie podłączeń gazowych zwiększy nasze bezpieczeństwo i dywersyfikację  energetyczną jak również podniesie wartość działek.

Obecny koszt przyłącza to około 2,5 tyś PLN i przy dużej ilości zgłoszeń może ulec zmniejszeniu.

Jednocześnie prośba o określenie warunków przyłączenia nie jest ostateczną zgodą na wykonanie podłączenia ale stanowi informację o wielkości inwestycji.

Wszystkich chętnych.zapraszamy do pobierania wniosków , wypełnienie i dostarczanie ich wraz z załącznikami na ręce członków Zarządu.

 Termin zgłoszeń upływa 20 listopada br.

P. Prezes Anna Haska posiada gotowe ,wydrukowane wnioski.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy zgłaszać telefonicznie do Zarządu Stowarzyszenia.

 

Za Zarząd -Sławomir Stróż wiceprezes.

 

Linnk do pliku https://pgnig.pl/documents/10184/1839862/Wniosek+o+okreslenie+warunk%C3%B3w+BI_OKI.1.A_052018_PGNiG+OD_INT.pdf/1d89540e-617a-45dc-9cd6-df51630bbd76. Google automatycznie generuje wersję html dokumentu podczas indeksowania internetu.

Wskazówka: aby szybko znaleźć wyszukiwane hasło na stronie, naciśnij Ctrl+F lub ⌘-F (Mac) i użyj paska wyszukiwania.