Nr konta

Konto Stowarzyszenia”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689 .

Ogłoszenie

 

     

                                              SZANOWNI  DZIERŻAWCY

W  nawiązaniu do spotkania w urzędzie wojewódzkim w Warszawie w dniu 23.01.2023 gdzie udałam się z panem Z. Garbaczewskim na spotkaniu z urzędnikami reprezentującymi Wojewodę omówiono temat -bonifikaty – dla dzierżawców działek LININ II oraz sposób sprzedaży działek niezabudowanych.  Pan Wojewoda nie posiada instrumentów prawnych do udzielenia bonifikaty przy sprzedaży działek  sprzedaż działek niezabudowanych nastąpi wyłącznie po zabudowaniu działki w/g przepisów prawnych zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na ten teren Poprosiłam e-mailem o przesłanie odpowiedzi pisemnej z urzędu Wojewódzkiego na ten temat. Haska Anna

 

Ogłoszenie

A  P  E  L

 

Zarząd Stowarzyszenia „Nad Czarną” zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich dzierżawców, którzy otrzymali legalizację swoich budynków z PINB w Piasecznie, o poinformowanie dowolnego członka zarządu o takim zakończeniu procesu legalizacji.

Informacja taka jest istotna w dalszych działaniach zarządu w procesie wykupu dzierżawionych gruntów. Reprezentując większą grupę dzierżawców nasz głoś w rozmowach z Wojewodą Mazowieckim lub Starostą Piaseczyńskim „jest bardziej słyszalny”.

W związku z powyższym po otrzymaniu legalizacji, prosimy o podzielenie się z zarządem stowarzyszenia o procesie zakończenia legalizacji.

Jednocześnie chcemy poinformować, że każdy kto otrzymał legalizację, a ubiega się o wykup dzierżawionej działki powinien napisać do starosty Piaseczyńskiego prośbę o wykup gruntu, załączając ksero legalizacji budynku.

Ponadto, jeżeli budynek zmienił charakter z letniskowego na mieszkalny, należy udać się z dokumentami legalizacji do pokoju numer trzy w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria. Zmiana taka spowoduje niższe opłaty roczne za budynek.

Ogłoszenie Zbieranie podpisów

Pani Anna Haska zbiera podpisy na terenie działek i w pracy  do niedzieli włącznie  tel . 667 798 702

Stowarzyszenie „Wspólnota Rzeki Czarnej”                                            Linin, dnia 19.12.2022 r.

Adres do korespondencji:

05-530 Góra Kalwaria

Linin II – nr 283

 

tel. 517-511-005

e-mail:  suavek.stroz@gmail.com

                                                                                                          Szanowny Pan

Ksawery Gut            

Starosta Piaseczyński

05-500 Piaseczno

ul. Chyliczkowska 14

 

 

Wniosek

           

W nawiązaniu do pisma Pana Starosty przesłanego w dniu 16.11.2022 r. (znak sprawy: WGM.6840.27.2022 MA) do Wojewody Mazowieckiego Pana Konstantego Radziwiłła, dotyczącego rozważenia możliwości udzielenia bonifikaty przy sprzedaży wymienionych w piśmie 9-ciu działek z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w obrębie Linin II, gm. Góra Kalwaria  oraz w nawiązaniu do odpowiedzi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości z dnia 06.12.2022 r.

 

`

– Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” w imieniu dzierżawców zwraca się z prośbą o ponowne rozpatrzenie pisma i zastosowanie zaproponowanej wysokości bonifikaty przy sprzedaży oprócz wymienionych 9-ciu działek, także wszystkich pozostałych dzierżawionych od Skarbu Państwa, położonych w obrębie Linin II, które spełniają wymagane warunki do ich bezprzetargowej sprzedaży.

 

 

Mając powyższe na uwadze, prosimy i składamy wniosek o zastosowanie przy ich sprzedaży bonifikaty w wysokości 90% – 95% wartości dzierżawionego przez dzierżawców gruntu, ponieważ poniesione nakłady na działkach znacznie przewyższają (w wielu przypadkach parokrotnie) wartość gruntu.

 

 

Od końca lat 80-tych XX wieku użytkownicy działek a później od 2004 roku jako oficjalni dzierżawcy działek w obrębie Linin II poczynili na nich ogromne inwestycje, co wykazują                       

   Z poważaniem ZARZĄD:

   

 

                                   Prezes Zarządu – Anna Haska – …………………………………………

                                                                                                         czytelny podpis

 

                               

                         Wiceprezes Zarządu – Sławomir Stróż – ………………………………………

                                                                                                          czytelny podpis

 

 

                                         Skarbnik – Henryk Hańczuk – ………………………………………..

                                                                                                          czytelny podpis

 

 

                                         Sekretarz – Zbigniew Zych – ………………………………………..

                                                                                                          czytelny podpis

 

 

                                         Członek Zarządu – Kępka Wilhelm – ………………………………

                                                                                                          czytelny podpis

 

                                         Członek Zarządu – Łukasik Tadeusz – ………………………………

                                                                                                          czytelny podpis

                                         

                                Członek Zarządu – Strycharczuk Stefan – …………………………………

                                                                                                          czytelny podpis

 

W załączeniu do pisma:

                   Lista podpisów dzierżawców działek w Linin II

 

Do wiadomości:

Pan Konstanty Radziwiłł – Wojewoda Mazowiecki