OGŁOSZENIE

                                  U C H W A Ł A nr. 12/2023

z zebrania zarządu stowarzyszenia Wspólnoty Rzeki Czarnej w m. Linin II

                                  z dnia 30.12. 2023 r.

 

W sprawie zmiany terminu płatności należności finansowych przez członków Stowarzyszenia Wspólnoty Rzeki Czarnej.

 

Zarząd Stowarzyszenia ,, Wspólnota Rzeki Czarnej’’ postanowił:

1.           Z uwagi na konieczność dokonania zapłaty za energię elektryczną

pobieraną z PG Konstancin-Jeziorna do dnia 16 każdego miesiąca, ustanawia się nowy termin opłat za energię dla każdego członka Stowarzyszenia  oraz osób korzystających z energii – jako termin ostateczny ustala się na dzień do 15 każdego miesiąca.

2.           Podstawą do korzystania z energii elektrycznej stowarzyszenia jest opłacenie składki przesyłowej w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. Na rok 2024 r., składka wynosi 60  zł. Dla osób należących do stowarzyszenia. Natomiast dla osób nie zrzeszonych w stowarzyszeniu, korzystających z energii elektrycznej kwota opłaty przesyłowej wynosi 200 zł. Zgodnie z uchwałą  walnego zgromadzenia nr 2/2023r

Nie wywiązywanie się z powyższych terminów skutkować będzie pozbawieniem energii elektrycznej.

             Powyższa uchwała powstała w oparciu o podjęte uchwały walnego zgromadzenia o numerach:

Nr 8/2014 pkt 4 obowiązującą od dnia 01.01.2015 r.

Nr 13/2014 pkt 5 obowiązującą od dnia 01.01.2015 r.

Nr 60/2017 pkt 1 obowiązującą od dnia 01.01.2018 r.

          

             Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez osoby będące na zebraniu w składzie zarządu.

            Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się zarządowi Stowarzyszenia  Wspólnota Rzeki Czarnej.

            Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

           Jednocześnie przypominam, iż z pierwszych wpłat Państwa na konto będą odliczane kwoty na pokrycie należności wynikających z tzw. przesyłu   prądu (z dniem 01 luty )  a następnie na pokrycie składki członkowskiej ( z dniem 01 kwietnia).

           

 

                                                                 Anna Haska

                                                                     Prezes

 

Prawnym dokumentem  uchwały stanowi załącznik – oryginał wraz z podpisami członków zarządu.