Zarząd

ogłoszenie

03.10.2021r

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnoty Rzeki Czarnej” informuje, że

dokumentację  skserowaną – trzeci egzemplarz

do ostemplowania zbiera

Pani Haska – Pracownia, budynek 283.

ogłoszenie do wiadomości działkowców

Anna Haska                                                                                             Linin, dnia 05.09. 2021 r.

Prezes Stowarzyszenia

„Wspólnota Rzeki Czarnej”

Linin II nr 283

05-530 Góra Kalwaria

                 Szanowny Pan

                 Konstanty Radziwiłł

     Wojewoda Mazowiecki

     Mazowiecki Urząd Wojewódzki

     Pl. Bankowy 3/5

                                                                                                    00-950 Warszawa

 

 

WNIOSEK

 

W imieniu wszystkich dzierżawców zainteresowanych wykupem działek położonych w Obrębie Linin II, uprzejmie proszę o dokonanie sprzedaży w drodze bez przetargowej nieruchomości położonych w Obrębie Linin II na rzecz aktualnych dzierżawców, z zastosowaniem 95 % bonifikaty, czyli sprzedaży za 5 % wartości rynkowej, analogicznie do zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na podstawie ustawy z dnia 10.07.2015r o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U 2015, poz. 1322). Objęty wnioskiem grunt od dziesięcioleci jest użytkowany głównie przez żołnierzy Wojska Polskiego (z racji na wiek w stanie spoczynku) i ich rodzin. Tak, więc, zastosowanie reguł sprzedaży analogicznych do tych, które przewidziane są przy sprzedaży kwater wojskowych, wydaje się być uzasadnione.

UZASADNIENIE

 

Nabywcy są wieloletnimi posiadaczami sprzedawanych nieruchomości. Pierwotnie korzystali z nich, jako użytkownicy działek pracowniczych, a od roku, 2004 jako dzierżawcy. Przedmiotowy teren pozostaje w ich nieprzerwanym władaniu od lat 80-tych XX w. Nieruchomości te pierwotnie były poligonem jednostki wojskowej 4829 w Górze Kalwarii a w 1987 roku powstał na tym terenie Pracowniczy Ogród Działkowy „Nad Czarną”. Brak wpisu do rejestru Państwowego Związku Działkowców skutkował, że utracono możliwość jego przekształcenia i w 2004 roku Ogród został przekazany na rzecz Skarbu Państwa i od tego czasu, czyli przez 17 lat, dzierżawimy ten teren.

 

Zaznaczamy, że tereny byłego poligonu, jaki otrzymali dzierżawcy w 1987 roku, były to typowe nieużytki w postaci piachów, opuszczonej zabudowy wojskowej (transzeje, okopy, leje po wybuchach, gruz, złom wojskowy, wysypiska śmieci). Działkowcy w dobrej wierze zainwestowali własne pieniądze w jego zagospodarowanie – całość uporządkowali, założyli elektryczność, instalację wodno-kanalizacyjną – w postaci studni i szamba, ogrodzenia, bramy wjazdowe i furtki, zabudowy rekreacyjne i małej architektury, nasadzenie różnorodnej roślinności w postaci oryginalnych drzew i krzewów ozdobnych. Tak, więc, z nieużytków po poligonie wojskowym powstał piękny Ogród kosztem wysiłku fizycznego i finansowego i w wielu przypadkach nabrał charakteru działek siedliskowych. Okoliczność ta została także uwzględniona przy kwalifikacji terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Linin II – teren ten został przeznaczony na cele rekreacyjno-budowlane.

Obecnie finalizowana jest procedura legalizacji wybudowanych budynków na działkach.

Wartość tego terenu, także w ujęciu czysto rynkowym wzrosła, ale wyłącznie dzięki ogromnemu wysiłkowi finansowemu i fizycznemu wszystkich dzierżawców, którzy na przestrzeni 40 lat z nieużytków i niemalże wysypiska gruzu i śmieci, doprowadzili do obecnego stanu. Dla ogromnej większości obecnych dzierżawców i ich rodzin zagospodarowane przez nich działki stały się centrum życiowym.

Kiedy w roku 2004 zawarte zostały umowy dzierżawy między użytkownikami działek a Starostą Piaseczyńskim reprezentującym Skarb Państwa, do każdej z umów sporządzony został protokół stanowiący załącznik do umowy oraz operat szacunkowy, które dokumentowały zagospodarowanie działki, czyli nakłady naniesione na nieruchomość?  Już wówczas wielokrotnie przewyższały one wartość gruntu. Z biegiem czasu nakłady te ulegały jeszcze większemu zwiększeniu, podnosząc tym samym ich komercyjną wartość.

W świetle powyższego, zasadne byłoby umożliwienie dzierżawcom wykupienie działek

w takiej cenie, która byłaby adekwatna do ogromu ich pracy, poniesionym finansowym nakładom, dokonanych inwestycji i zaangażowania w zagospodarowanie użytkowanych nieruchomości.

Zastosowanie reguł sprzedaży analogicznych do tych, jakie są przy sprzedaży kwater wojskowych byłby społecznie uzasadnionym zbilansowaniem ceny z niezaprzeczalnym wkładem dzierżawców, który w ewidentny sposób wpłynął na komercyjny wzrost wartości terenu.

 

        Znając Pana z wcześniejszych spotkań, m.in. w lutym 2020 roku i mając przykłady Pańskiej przychylności, wrażliwości i rozumienia potrzeb i problemów naszego Ogrodu, prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku, za co z góry serdecznie dziękujemy.

 

                                                                                             Z wyrazami szacunku

 

 

 

Adres do korespondencji:

05- 530 Góra Kalwaria

Linin II – nr 283

tel. 667 798 702

ogłoszenie

ZAWIADOMIENIE – PILNE

Szanowni Państwo, właściciele legalizowanych budynków:

Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego za partnera do rozmów oraz dostarczanie dokumentów uważa właściciela budynku zgłoszonego we Wniosku do legalizacji a nie ZARZĄD STOWARZYSZENIA.

Dlatego prosimy o zainteresowanie się swoją legalizacją zgłoszonego budynku.

Na stronie internetowej jest wykaz aktualnie zgłoszonych budynków.

Zgłoszenie wniosku

1. Powoduje zarejestrowanie nielegalnie postawionego budynku w Nadzorze Budowlanym. Wniosek ten musi być czytelny i kompletny ze wszystkimi danymi budynku oraz właściciela (li).

Niekompletny wniosek jest odrzucany.

2. Nadanie nr prowadzonej sprawy dla tego budynku.

Każdy właściciel powinien zainteresować się złożonym wnioskiem oraz znać nr sprawy. Następnie skontaktować się z Sekretariatem pod nr 22 777 40 07

i upewnić się czy wniosek jest dobrze wypełniony i zapytać o swój nr sprawy.

Natomiast właściciele budynków, których Architekt złożył dokumentacje do PINB powinni udać się do Urzędu i poprosić o wgląd do tych dokumentów, aby być pewnym złożenia. Ustalić, jakie dokumenty powinny być jeszcze dostarczone, (których brakuje). – PINB ul. Czajewicza 2/4 Piaseczno (3 piętro).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wysyła do każdego właściciela POSTANOWIENIE nr XX/2021r, w którym żąda dostarczenia dokumentów w ciągu 60, 90, lub 120 dni. Proszę pilnować tych terminów i jeżeli nie zostaną dostarczone wszystkie wymagane dokumenty, do PINB należy napisać pismo o przedłużenie dostarczenia dokumentów o kolejne 60 dni.

Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie powoduje decyzję rozbiórki budynku wydaną przez PINB tak określił Inspektor.

Jednocześnie informujemy, że Pan Inspektor narzucił wykonanie rysunków technicznych każdego budynku (5 – 7). Rysunek techniczny jest dodatkowym osobistym kosztem dla każdego z nas.

Po zgłoszeniu legalizacji nie możemy się wycofać gdyż spowoduje to decyzję o rozbiórce budynku z dołączoną karą.

ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Szanowni Dzierżawcy
W związku z poszerzeniem wewnętrznych dróg na terenie Ogrodu do 5 m, prosimy o ich wyrównanie i uporządkowanie.

Poprawi to ich przejezdność, bezpieczeństwo oraz nie będzie stwarzało zagrożenia dla użytkowników.

Termin wykonania prac – ponawiamy do 25 lipca 2021 r.

Jednocześnie Zarząd przypomina, że każdy dzierżawca jest zobowiązany do utrzymywania i dbania o pas 2, 5 m drogi przylegającej do jego działki. Po tym terminie Zarząd uporządkuje teren drogi o kosztami obciąży właścicieli przyległych posesji.

Jeżeli dzierżawca nie wykasza przylegającego terenu musi się liczyć z konsekwencjami tego zaniechania. Ogród nie będzie wykaszał gdyż musiał by kosić kilka razy, dlatego podjął decyzję o wykonywaniu oprysku, który przy podmuchach wiatru może przedostać się na działkę. Proszę to przemyśleć.

ZARZĄD

ogłoszenie

01.07.2021r

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnoty Rzeki Czarnej” informuje, że zakończył legalizację Budynków dnia 25.05.2021r.

Zebrał pełną dokumentację 96 budynków i przekazał dla Architekta.

Architekt w imieniu dzierżawców składa dokumentację do PINB.

Dokumentacja ta jest zgodna z ustawą o legalizacji.

Dalszą część procedury prowadzi PINB z dzierżawcą indywidualnie – przesyłając pisma oraz dokonując kontroli.

Wykaz działek – zdanych dokumentów do PINB jest na wykazie.

Systematycznie są zdawane kolejne budynki przez Architekta.

 

Jednak PINB – Piaseczno narzuciło wykonanie rysunków technicznych dla każdego budynku ( 5 – 7) w zależności od kondygnacji.

W sprawach legalizacji proszę dzwonić do PINB

Tel. 22 777 40 07 lub 22 750 66 95

 

Do dnia dzisiejszego nie jest zalegalizowany żaden budynek – odpowiedz z PINB – proszę czekać.