Informacje

OGŁOSZENIE

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

         Zarząd Stowarzyszenia „ Wspólnota Rzeki Czarnej” prosi i przypomina wszystkim członkom stowarzyszenia o obowiązku dbania o porządek na terenie przyległym wzdłuż własnych działek.

         Do właścicieli lub dzierżawców należy uprzątnięcie nieczystości, oraz usunięcie wystających po za granice działki gałęzi, krzewów, wykoszenie trawy i innych rosnących chwastów, tak by droga była bezpieczna dla osób poruszający się pieszo jaki przejezdna dla służb ratunkowych i porządkowych.

         Przypominamy, że za skutki wypadków, które będą spowodowane nieuprzątniętym terenem odpowiedzialny jest właściciel lub dzierżawca terenu.

W związku z powyższym prosimy o dokonanie sprawdzenia drogi przylegającej do działki i jak najszybsze jej uprzątnięcie.

 

 

                                                                     Z-ca Prezesa Zarządu

                                                                                                              „Wspólnota  Rzeki Czarnej”

 

                                                                                                                       Sławomir STRÓŻ

 

Ogłoszenie

Góra Kalwaria, 04.06.2023r

 

P R O T O K Ó Ł

 

z posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” w dniu 4 czerwca 2023

roku

1.Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki

Czarnej” wyznaczono na godzinę 14,00.

2. Zebranie rozpoczęła Prezes Stowarzyszenia pani Anna Haska

a) przywitała zebranych członków Stowarzyszenia

b) poleciła policzenie przybyłych na zebranie członków celem ustalenia

quorum i osób uprawnionych do głosowania

3.Osoby funkcyjne po przeliczeniu podały informację, że w wyznaczonym terminie

rozpoczęcia Zgromadzenia, tj. o godzinie 14,00 – według listy obecności,

uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia było obecnych 48, przy 161

osobach uprawnionych do oddania głosu – quorum nie było

– protokół z ustalenia quorum podpisany przez:

p. Dorotę Stańczak, p. Zbigniewa Zycha, p. Monikę Wnukowską

(lista obecności załącznik nr 1)

Z uwagi na brak quorum (czyli 81 członków, przy 161 wszystkich

uprawnionych), p. Prezes zarządziła przerwę do godziny 14,30.

4. Po upływie przerwy i stwierdzeniu, że ilość przybyłych członków wynosi 48 osób

(protokół z ustalenia quorum załącznik nr 2)

Prezes Stowarzyszenia p. Anna Haska otworzyła drugi termin Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” i

poinformowała zebranych, że podjęte Uchwały w drugim terminie mają moc

obowiązującą dla wszystkich członków Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w drugim terminie, według

Statutu i Regulaminu, jest prawomocne bez względu na liczbę uczestniczących

w nim członków uprawnionych do głosowania.

5. Prezes Stowarzyszenia p. A. Haska wyznaczyła protokolanta zebrania – pana

Zbigniewa Garbaczewskiego.

6. Następnie głos zabrał Wiceprezes Stowarzyszenia pan Sławomir Stróż.

Przedstawił kandydatury do Komisji Skrutacyjnej, tj.:

p. Stanisława Jarzynkę, p Andrzeja Mordzelewskiego i p. Ryszarda

Oliszewskiego

kandydatury zostały wybrane jednogłośnie przez obecnych członków- 48

Komisja Skrutacyjna sprawdziła ponownie liczbę przybyłych na Zgromadzenie

członków i potwierdziła stan 48.

Do Komisji Uchwał i Wniosków kandydowały:

p. Monika Wnukowska, p. Agnieszka Zakrzewska i p. Dorota

Stańczak kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie – (48 głosówza)

7. W dalszej części, Wiceprezes p. Sławomir Stróż zwrócił się z apelem do osób

niebędących członkami Stowarzyszenia (m.in. do pana Henryka Hańczuka) o

opuszczenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uwagi na to, że zgodnie ze

Statutem i Regulaminem, w zebraniu uczestniczyć mogą tylko członkowie

Stowarzyszenia.

Prośba spotkała się z protestem zainteresowanego, a także podniosły się głosy kilku

innych obecnych, niezrzeszonych i po burzliwej wymianie zdań, głos zabrała w

sposób arbitralny Prezes p. Anna Haska, czym zakończyła spór.

8. Sprawozdanie z działalności i prac Zarządu Stowarzyszenia w okresie od

19.02.2023 roku (od poprzedniego Walnego Zgromadzenia) do chwili obecnej,

przedstawiła Prezes p. Anna Haska.

a) poruszyła sprawę sprzedaży działek – sprzedano dotychczas 11 b) w Starostwie

przygotowywana jest czwarta tura operatów szacunkowych c) omówiła spotkanie z

Burmistrzem Góra Kalwaria dotyczące zainstalowania hydrantów na terenie

Ogrodu- będzie spotkanie z ZKG w tej sprawie w tym miesiącu d) koszty, jakie

poniosło Stowarzyszenie w związku z doprowadzeniem drogi do działek za rzeką,

przez dawną działkę p. Karaniewicz

e) podpisanie umowy z PGE – Energetyka Konstancin na dostarczanie prądu do

każdej działki- prośba o składanie wniosków przez tych członków Stowarzyszenia,

którzy jeszcze tego nie zrobili

f) otrzymana faktura korygująca za energię elektryczną od 01.01.2023r w

wysokości 17 tysięcy zł – wynegocjowano uregulowanie w ratach g) ponadto

poruszyła także sprawę projektu budowy spalarni śmieci (biogazowni) w okolicach

Ogrodu

h) prośba do członków Stowarzyszenia, którzy nie uzyskali jeszcze legalizacji

budynku, o częstsze kontakty z PINB celem przyśpieszenia tego procesu

sprawozdanie Prezes p. A. Haskiej w załączeniu, jako załącznik nr 3

9. Wystąpienie Wiceprezesa Stowarzyszenia, pana Sławomira Stróża jako

uzupełnienie do sprawy drogi prowadzącej przez dawną działkę p. Karaniewicz (

poprzednio koszty zostały jednostronnie przez członka Zarządu ustalone po

połowie- Starostwo i Ogród, ostatecznie Stowarzyszenie zapłaciło za tzw. przepust).

– poruszył także sprawę dróg wliczonych w koszt sprzedawanych przez Starostwo

Piaseczyńskie działek i ich bardzo wygórowanej cenie

– omówił także spotkanie z pracownikiem Starostwa w Piasecznie, panią Piechą

dotyczące przyspieszenia wykonania operatów szacunkowych następnych

działek

10. Sprawozdanie Skarbnika, pana Damiana Szpotańskiego

a) stawka za 1 KW od 01.01.2023r wynosi 1,33 zł

b) zapłacono 40% kwoty z faktury korekcyjnej – apel o jak najszybsze

uregulowanie wszystkich zaległości za energię elektryczną, a także prośba do

wszystkich o systematyczne i bieżące wpłaty za prąd

c) omówił trudności, jakie napotkał z uzyskaniem od poprzedniego Skarbnika

dokładnych danych i stosownej, pełnej dokumentacji finansowej oraz brakiem

dostępu do konta bankowego Stowarzyszenia

d) podkreślił swoje otwarcie, chęć udzielania pomocy i wszelkich wyjaśnień

wszystkim zainteresowanym w sprawach opłat za energię elektryczną, składek i

innych rozliczeń finansowych.

11.Ponownie zabrał głos Vice Prezes Stowarzyszenia, pan Sławomir Stróż a)

zrelacjonował rozmowę z PGE Konstancin w sprawie wysokości stawki za

energię elektryczną

b) rozłożenie faktury korygującej na raty – wynegocjowano 40% wpłaty

jednorazowej, pozostała należność w ratach

c) raz jeszcze zaapelował o zgłaszanie się do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego w Piasecznie celem ponaglania swoich spraw legalizacyjnych. d)

Zarząd wystąpi z pismem do PGE o przyspieszenie realizacji nowego przyłącza

Wiceprezes p. S. Stróż przedstawił powód zwołania Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia oraz wyboru nowych władz Stowarzyszenia:

– brak nowego wpisu do KRS

– brak wykazu beneficjentów rzeczywistych

– konieczność dokonania wpisu w Urzędzie Skarbowym o identyfikacji

podatkowej

Zwrócił się do zgromadzonych z zapytaniem, czy wyrażają zgodę na ten sam skład

osobowy Zarządu, jaki został wybrany w dniu 19.02.2023 r- na Walnym

Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia oraz czy są inne osoby chętne do pracy w

Zarządzie.

12. Przystąpiono do wyboru członków Zarządu

Stowarzyszenia: Prezes – p. Anna Haska – 47 głosów – za

przeciw -brak

1 głos -wstrzymujący się Wiceprezes- p. Sławomir Stróż- 43 głosy

-za

przeciw -brak

5 głosów -wstrzymujących się Skarbnik- p. Damian Szpotański- 44

głosy – za

przeciw – brak

4 głosy – wstrzymujące się Członkowie:

p. Wilhelm Kępka 46 głosów – za

przeciw – brak

2 głosy – wstrzymujące się p. Tadeusz Łukasik – 48 głosów- za

(jednogłośnie) p. Monika Wnukowska – 48 głosów -za (jednogłośnie)

p. Zbigniew Zych 46 głosów- za

przeciw – brak

2 głosy – wstrzymujące się

Komisja Skrutacyjna w składzie: p. S. Jarzynka, p. A. Mordzelewski, p. R.

Oliszewski stwierdziła powyższe i podpisała (protokół z głosowania – załącznik nr

4)

13. Przyjęto Uchwałę Nr 1/2023 Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia

Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” o wyborze Komisji

Rewizyjnej

w składzie:

p. Agnieszka Zakrzewska – 48 głosów – za ( jednogłośnie) p. Stanisław

Jarzynka – 48 głosów – za (jednogłośnie) p. Dorota Stańczak – 47 głosów

– za

przeciw – brak

1 głos – wstrzymujący się (dołączono jako załącznik nr 5)

14. Wolne wnioski i dyskusja

– przyjęto Uchwałę NR 2/2023 dotyczącą wniosku o zwiększenie kwoty

przesyłowej za energię elektryczną do 200 złotych dla osób, które rezygnują z

członkostwa w Stowarzyszeniu – jako formy zabezpieczenia przed brakiem wpłat za

prąd

głosowanie: 41 głosów – za

przeciw – brak

7 głosów – wstrzymujących się

( dołączono jako załącznik nr 6)

15. Podjęto Uchwałę NR 3/2023 Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia

Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” w sprawie – wyznaczenia

członków Komisji do Spraw Rozliczenia Końcowego starego przyłącza

elektrycznego w celu uniknięcia braku końcowych rozliczeń i uchylania się przed ich

uregulowaniem, przed przyłączeniem prądu przez PGE Konstancin. – powołanie

Komisji w formie podziału na Aleje (z każdej po 2 osoby) z wyposażeniem w

uprawnienia wynikające z poprzednich Uchwał. Uchwałę przyjęto jednogłośnie –

48 głosów za.

(załącznik nr 7)

16. Protokół z głosowania nad Uchwałami Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia

Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” podpisała Komisja

Skrutacyjna (załącznik nr 8)

17. W Wolnych wnioskach i dyskusji poruszono sprawę ogrodzeń wewnętrznych

(indywidualna sprawa pomiędzy sąsiadami)

– powrócono do tematu projektu budowy biogazowni i sprzeciwu na powyższe –

założenie hydrantów na terenie Ogrodu jako sprawa priorytetowa, w związku z

występującymi pożarami

18. Na tym zakończono Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków

Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej”

Do protokołu dołączono:

1. listy obecności członków Stowarzyszenia przybyłych na Walne Zgromadzenie

– załącznik nr 1

2. protokół z ustaleniem quorum – załącznik nr 2

3. sprawozdanie Prezes p. Anny Haskiej z działalności Zarządu – załącznik nr 3

4. protokół z głosowania o wyborze nowych władz Zarządu – załącznik nr 4 5.

Uchwała Nr 1/2023 o powołaniu Komisji Rewizyjnej – załącznik nr 5 6. Uchwała

Nr 2/2023 o zwiększeniu kwoty przesyłowej – załącznik nr 6 7. Uchwała Nr

3/2023 o powołaniu Komisji ds. rozliczenia prądu- załącznik nr 7 8. Protokół z

głosowania nad Uchwałami podpisany przez Komisję Skrutacyjną – załącznik

nr 8.

 

Protokół sporządził

 

Zbigniew Garbaczewski

Ogłoszenie

UWAGA!!!

 

Drodzy dzierżawcy.

Robiąc wpłaty na konto należy podać:

 

1- Imię Nazwisko

2- Nazwę alei i numer

3- Tytuł wpłaty na co ma to być zaksięgowane

np:

 Jan kowalski Aleja Kasztanowa 45 za energię elektryczną 155 zł ,składka członkowska 100 zł

 

Nie mając danych nie wiemy komu za co i do jakiego numeru wpisać

 

Ogłoszenie

Uwaga!!!

 

Ponieważ PGE z dniem 1-02-2023 zmieniło druk wniosku do wypełnienia “W1”.

Wnioski pobrane z naszej strony przed 07-02-2023

są nie ważne należy pobrać nowe.

 

Za co przepraszamy ale to nie z naszej winy.

 

Uwaga!!!

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 

 

Wnioski należy wypełniać i dostarczać go zarządu.

Zbieramy do 05-03-2023

Zebrane wnioski zostaną złożone w PGE

Do wniosku należy dołączyć ;

 

1 ksero umowy dzierżawy

2 ksero mapki działki  z inwentaryzacji lub geoportalu

 

 W punkcie 

 

VI PARAMETRY TECHNICZNE

 

wnioskowana moc przyłączeniowa należy podać ile kilowatów potrzebujemy      obecna cena 1kw powyżej 70 zł

planowane roczne zużycie

 

 W razie pytań można dzwonić o pomoc 

1 Sławomir Stróż  517-511-005

2 Zbigniew Zych  602-655-807

 

Link do wniosku do pobrania

Link do wniosku poniżej WZÓR JAK WYPEŁNIĆ

Link do wniosku do pobrania

Nr konta

Konto Stowarzyszenia”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689 .