OGŁOSZENIE

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

         Zarząd Stowarzyszenia „ Wspólnota Rzeki Czarnej” prosi i przypomina wszystkim członkom stowarzyszenia o obowiązku dbania o porządek na terenie przyległym wzdłuż własnych działek.

         Do właścicieli lub dzierżawców należy uprzątnięcie nieczystości, oraz usunięcie wystających po za granice działki gałęzi, krzewów, wykoszenie trawy i innych rosnących chwastów, tak by droga była bezpieczna dla osób poruszający się pieszo jaki przejezdna dla służb ratunkowych i porządkowych.

         Przypominamy, że za skutki wypadków, które będą spowodowane nieuprzątniętym terenem odpowiedzialny jest właściciel lub dzierżawca terenu.

W związku z powyższym prosimy o dokonanie sprawdzenia drogi przylegającej do działki i jak najszybsze jej uprzątnięcie.

 

 

                                                                     Z-ca Prezesa Zarządu

                                                                                                              „Wspólnota  Rzeki Czarnej”

 

                                                                                                                       Sławomir STRÓŻ