Informacje

Ogłoszenie

Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców, dz. 1/509, 1/351, 1/364, 1/273, 1/505, 1/279, 1/499, 1/277, 1/311, 1/432, 1/293, 1/485, 1/473, 1/408, 20/2, 1/291, 1/388, 1/453, 1/469, 1/578, 1/491, 1/471, 1/451, 1/203, 1/487, 1/305 obr Linin II, gm. Góra Kalwaria

Link do strony 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Nawiązując do ogłoszenia Starosty Piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu cz. nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, zwracam się z prośbą o kontakt z przedstawicielem starosty p. Marcinem Antosiewiczem telefoniczny 22 756-62-54 wew. 144 osoby zainteresowanej i przygotowanej finansowo do wykupu.

W/W informacja pozwoli przedstawicielowi starostwa przygotować dokumenty do notariusza w celu finalizacji dzierżawionego gruntu.

 

Z-ca Prezesa Stowarzyszenia

        „Nad Rzeka Czarną”

 

             Sławomir Stróż

 

Ogłoszenie

PODZIĘKOWANIE

W imieniu Zarządu  Stowarzyszenia Wspólnota Rzeki Czarnej pragnę gorąco i serdecznie podziękować wszystkim służbom i osobom zaangażowanym w poszukiwanie  naszej  sąsiadki  pani Zdzisławy,  która straciła orientację w terenie leśnym. Szczególne wyrazy szacunku dla dzielnicowego z rejonu Linin  II , druhom z OSP oraz sąsiadom .

 

 

                                                                   Anna Haska 

 

                                                                        Prezes  

 

INFORMACJA

WNIOSKI 

DNIA 08-03-2023

O PODŁĄCZENIE INDYWIDUALNE ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ ZOSTAŁO ZŁOŻONYCH 115 WNIOSKÓW .

 

LISTA WNIOSKÓW ZOSTAŁA POTWIERDZONA

Ogłoszenie

UWAGA

NOWA STAWKA ZA 1 KW OD 01-01-2023

1KW=   81 GR

Ogłoszenie

 Góra Kalwaria, 19.02.2023r

                                                    PROTOKÓŁ

              z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia        

                          „Wspólnota Rzeki Czarnej” w dniu 19.02.2023r

1.Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” wyznaczono na  godzinę 14,00.

2. Zebranie rozpoczęła Prezes Stowarzyszenia p. Anna Haska

 a) przywitała zebranych członków i pozostałych dzierżawców Stowarzyszenia  b) poleciła policzenie przybyłych na zebranie członków Stowarzyszenia celem ustalenia  quorum i osób uprawnionych do głosowania 

3. Osoby funkcyjne po przeliczeniu podały informację, że w wyznaczonym terminie  rozpoczęcia Zgromadzenia, tj. o godzinie 14,00 – według listy obecności, uprawnionych do  głosowania członków Stowarzyszenia było obecnych 74.

 Z uwagi na brak quorum (czyli 81 członków, przy 161 wszystkich uprawnionych), p. Prezes  zarządziła przerwę do godziny 14,30.

4. Po upływie przerwy, Prezes p. A. Haska otworzyła II termin Walnego Zgromadzenia  Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” i pouczyła obecnych, że Uchwały  podjęte w drugim terminie mają moc obowiązującą dla wszystkich członków Stowarzyszenia. 

 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w drugim terminie, według Regulaminu  i Statutu, jest prawomocne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków. 

5. Prezes Stowarzyszenia p. A. Haska wyznaczyła protokolanta zebrania – p. Zbigniewa  Garbaczewskiego.

6. Dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 

 – p. Lenard

 -.p. Szynaka

Podjęto w tej sprawie Uchwałę nr. 126/2023  którą Zgromadzenie przyjęło: 

 za                     68 głosów

 wstrzymało się   1 głos

 przeciw               0 głosów

 Komisja Skrutacyjna sprawdziła ponownie listę obecności i dopilnowała podpisania listy przez osoby przybyłe w międzyczasie i uprawnione do głosowania. Stawiło się łącznie 74 członków  Stowarzyszenia.                                      

                                                                                                          

                                                             

7. Przyjęto Uchwałę nr:  127/2023 Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: 

 – p. Wnukowska  – p. Stawarz

za                       61 głosów

wstrzymało się     1 głos

przeciw                 0 głosów 

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres: 01.01.2022- 31.12.2022 przedstawił p.  Ryszard Oliszewski.

 – przeprowadzono coroczne badanie dokumentów finansowych Stowarzyszenia:   – bilans Stowarzyszenia za rok 2022

 – lista wpłat za energię elektryczną i składek członkowskich za 2022 rok  – wyciągi bankowe za okres: 01.01.2022 – 31.12.2022

 – druki opłaconych faktur i paragonów

 – sprawozdanie finansowe Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022

 – dokumentacja energii elektrycznej za rok 2022

 – dokumentacja i stan kasy za rok 2022

 – dokumentacja kart sprzętu do 31.12.2022 roku

Wszystkie dane zawarte są w dokumentacji Komisji Rewizyjnej i sprawozdanie   – Załącznik do protokołu nr:  2

Podjęto Uchwałę nr 128/2023 za przyjęciem Sprawozdania Komisji Rewizyjnej:

 -za przyjęciem sprawozdania   62  głosy

 . przeciw                                    6  głosów

 wstrzymało się                        1  głos

9. Sprawozdanie z działalności i prac Zarządu za 2022 rok przedstawiła prezes p. Anna  Haska

 a) poruszyła sprawę sprzedaży działek – 25 działek oczekuje na wykup  b) poruszyła sprawę oczekiwania odpowiedzi na zapytanie skierowane w dniu 03.11.2022 r  do Ministerstwa Finansów dotyczące ustalenia, czy do kwoty wyznaczonej do sprzedaży  działek ma zostać doliczony podatek VAT 

 c) zmiana stawki za energię elektryczną od 01.01.2023r – 0,81 zł za 1 KW, o czym zostali  poinformowani wszyscy zebrani

 d) sprawa energii elektrycznej i składania wniosków o nowe przyłącza do dnia 28.02.2023r Całość wystąpienia p. Prezes Anny Haskiej dołączona do protokołu załącznik nr: 4

10.Podjęcie Uchwały nr. 129/2023 o powołanie nowego Skarbnika p. Szpotańskiego, w związku z  rezygnacją z dniem 04.12.2022 roku dotychczasowego Skarbnika- p. Henryka Hańczuka

 za                         50 głosów

 wstrzymało się    19 głosów

 

przeciw                 0 głosów

 

                                               

 

11.Wystąpienie p. Zbigniewa Garbaczewskiego- Przewodniczącego Komisji Rozjemczej,  na którym: 

 – przedstawił przebieg spotkania jakie odbył w dniu 23.01.2023 roku razem z Prezes p. A.  Haską w Urzędzie Wojewódzkim z przedstawicielami Wojewody Mazowieckiego, w sprawie  udzielenia bonifikaty przy sprzedaży działek naszego Stowarzyszenia

 – przypomniał o tym i zaapelował jako Przewodniczący Komisji Rozjemczej aby Zarząd  wykonując swoje obowiązki, rozdzielił je między poszczególnych członków, jasno określając  ich kompetencje i zadania, gdyż brak takiego podziału doprowadza do napięć i sytuacji  konfliktowej 

 zwrócił się również z apelem o przychylność i umożliwienie pracy nowo powołanemu

Skarbnikowi, p. Szpotańskiemu. 

 – zwrócił uwagę w imieniu Komisji Rozjemczej członkom Zarządu wybranym w ubiegłym  roku (03.04.2022r), że sami dobrowolnie zobowiązali się do przestrzegania Statutu i  Regulaminu Stowarzyszenia oraz, że będą wykonywać pracę na rzecz i dla dobra całego  Stowarzyszenia. W tej chwili zabrakło koleżeńskiej współpracy, życzliwości, szacunku i  wzajemnego zrozumienia ze strony niektórych członków Zarządu, co doprowadziło do  poważnego konfliktu. 

12. Wystąpienie i burzliwa polemika między dawnym Skarbnikiem p. Henrykiem  Hańczukiem a Wiceprezesem Stowarzyszenia p. Sławomirem Stróżem   – polemika i ostra wymiana zdań dotyczyła dawnej współpracy (właściwie jej braku),  bezpodstawnych oskarżeń, braku możliwości dalszej współpracy i jakiegokolwiek  porozumienia wynikającego ze wspomnianym wyżej niejasnym podziałem zarówno funkcji  jak i kompetencji w strukturach Zarządu Stowarzyszenia. 

13. Wystąpienie p. Doroty Stańczak w sprawie sprzedaży w dniu 23.12.2022 r bez wiedzy  wszystkich członków Zarządu sprzętu będącego własnością Stowarzyszenia  – -zasobów magazynowych, które zakupił p. H. Hańczuk (złożył rezygnację z funkcji  Skarbnika 04.12.2022 r) bez zgody lub Uchwały Zarządu Stowarzyszenia                                                     – toner do drukarki po złożeniu rezygnacji- p. H. Hańczuk 

    – używanie sprzętu należącego do Stowarzyszenia bez żadnych opłat i  stosownej dokumentacji                                                 

 – poinformowała, że nie podpisała przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022 z  uwagi na powyższe 

14.Wystąpienie p. Agnieszki Zakrzewskiej

 – omówiła sprawy związane z przejęciem nowej działki i prac wykonanych przez Zarząd na  tym terenie 

15. Sprawę internetu, strony internetowej oraz umieszczanych na niej zawiadomień, pism i rozliczeń przedstawił prowadzący stronę internetową Stowarzyszenia „ogrodogrodniki”  – p. Zbigniew Zych

 odpowiadając na zarzuty Prezes p. A. Haskiej, że nie zamieścił na stronie internetowej pisma skierowanego w imieniu całego Zarządu do Straży Miejskiej w Górze Kalwarii (brak numerów  na posesjach) poinformował, że nie uczynił tego z uwagi na to, że o zamiarze wystosowania  takiego pisma nie zostali poinformowani pozostali członkowie Zarządu.  – ponadto kategorycznie poinformował, że tak jak dotychczas, będzie zamieszczał takie  informacje, pisma i zawiadomienia, które będą omówione i zaakceptowane przez cały Zarząd  Stowarzyszenia. 

 – dotyczy to również wszelkich informacji finansowych (energia elektryczna, składki  członkowskie), opracowanych przez Skarbnika Stowarzyszenia za wiedzą Prezesa i Wiceprezesa. 

16.Wystąpienia obecnych na Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia i burzliwa  dyskusja dotycząca niejasnej sytuacji kadrowej Zarządu, zaistniałego konfliktu pomiędzy jego poszczególnymi członkami oraz o bieżących sprawach Ogrodu.

17. Rezygnacja na piśmie p. Oliszewskiego z członka Komisji Rewizyjnej złożona na ręce  Prezes p. A. Haskiej

 – podjęto Uchwałę nr.130/2023 o przyjęcie p. A. Zakrzewska  w skład Komisji Rewizyjnej                                                                                            za                                52 głosy

 wstrzymujące się        7  głosów

 przeciw                       0 głosów

18. Rezygnacja złożona na piśmie p. S. Strycharczuka z członka Zarządu Stowarzyszenia  na ręce p. Prezes p. Anny Haskiej

 Podjęto Uchwałę nr. 131 /2023  o   powołaniu  p. Wnukowska Monika na członka Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej”                                                                             za                              58 głosów

 wstrzymało się         11 głosów

 przeciw                      0 głosów

19. Podjęto Uchwałę nr. 132/2023  o przywrócenie w skład członków Stowarzyszenia p. Zdzisława  Szczura                                                                         za                             48 głosów

 wstrzymało się         4 głosy

 przeciw                     0 głosów

20.Wystąpienie Prezes p. Anny Haskiej o jej rezygnacji z funkcji Prezesa lub przywrócenie p. Henryka Hańczuka na stanowisko Skarbnika a także składu całego Zarządu z roku  2019, tj. z ostatniego wpisu do Krajowego Rejestru Sądownictwa.

 Wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu wyrazili stanowczy sprzeciw takim działaniom z  uwagi na to, że jest to sprzeczne zarówno ze Statutem, jak i z wszelkimi innymi przepisami.  – przypomniano, że skład Zarządu Stowarzyszenia został wybrany na poprzednim  Walnym Zgromadzeniu w dniu 03.04.2022 roku i jest niepodważalny i obowiązujący.   – zobowiązano Zarząd do dokonania niezwłocznej aktualizacji w KRS.  – zgromadzeni członkowie Stowarzyszenia zwrócili się z apelem do członków Zarządu, jak i  do pani Prezes Anny Haskiej o podjęcie wszelkich konstruktywnych działań aby praca całego  Zarządu była ukierunkowana i służyła dobru całego Stowarzyszenia, nie skupiając się na  animozjach personalnych oraz urażonych ambicjach. 

 Nie można pozostawić rozpoczętych spraw z dnia na dzień, przekładając swoje EGO ponad  dobrze pojęty interes ogółu, co w rezultacie doprowadziło do bardzo poważnego konfliktu. 

21.Na tym zakończono Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki  Czarnej”

Do protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki  Czarnej” dołączono:

– Protokół (Sprawozdanie) Komisji Skrutacyjnej z głosowania Członków  Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” z dnia 19.02.2023 r, podpisany przez  członków Komisji załącznik nr. 1                                                       

 

Sprawozdanie i wszystkie dane zawarte w dokumentacji Komisji Rewizyjnej-   – załącznik do protokołu nr: 2

Uchwały nr 126/2023 ; 127/2023 ;128/2023 ;129/2023 ;130/2023 ;131/2023 ; 132/2023 – Walnego Zgromadzenia z dnia 19.02.2023 r podpisane przez Komisję  Uchwał i Wniosków, załącznik nr : 3

 

Sprawozdanie z prac Zarządu za rok 2022 – wystąpienie Prezes p. Anny Haskiej

załącznik do protokołu   nr:   4

 

Lista obecności Członków Stowarzyszenia-

 

załącznik do protokołu nr:  5                                                                                                                                                                                 

                                                        Protokół sporządził :                                                 

                                                      Zbigniew Garbaczewski

Ogłoszenie

Przypomnienie !!!

Składka członkowska płatna do 31.03-2023

100 zł

—————————-

Ogłoszenie

UWAGA!!!

 

Drodzy dzierżawcy.

Robiąc wpłaty na konto należy podać:

 

1- Imię Nazwisko

2- Nazwę alei i numer

3- Tytuł wpłaty na co ma to być zaksięgowane

np:

 Jan kowalski Aleja Kasztanowa 45 za energię elektryczną 155 zł ,składka członkowska 100 zł

 

Nie mając danych nie wiemy komu za co i do jakiego numeru wpisać

 

Ogłoszenie

Uwaga!!!

 

Ponieważ PGE z dniem 1-02-2023 zmieniło druk wniosku do wypełnienia “W1”.

Wnioski pobrane z naszej strony przed 07-02-2023

są nie ważne należy pobrać nowe.

 

Za co przepraszamy ale to nie z naszej winy.

 

Uwaga!!!

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 

 

Wnioski należy wypełniać i dostarczać go zarządu.

Zbieramy do 05-03-2023

Zebrane wnioski zostaną złożone w PGE

Do wniosku należy dołączyć ;

 

1 ksero umowy dzierżawy

2 ksero mapki działki  z inwentaryzacji lub geoportalu

 

 W punkcie 

 

VI PARAMETRY TECHNICZNE

 

wnioskowana moc przyłączeniowa należy podać ile kilowatów potrzebujemy      obecna cena 1kw powyżej 70 zł

planowane roczne zużycie

 

 W razie pytań można dzwonić o pomoc 

1 Sławomir Stróż  517-511-005

2 Zbigniew Zych  602-655-807

 

Link do wniosku do pobrania

Link do wniosku poniżej WZÓR JAK WYPEŁNIĆ

Link do wniosku do pobrania