OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE !!!

W związku z powtarzającymi się pogłoskami i fake-newsami Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej ” informuje  ,że prace związane z oczyszczeniem stawów i reperacją grobli są prowadzone przez Koło Wędkarskie  LININ II z własnych funduszy i zaangażowania społecznego swych członków.

Ogłoszenie

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Szanowni Państwo, dzierżawcy- członkowie Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej”

 

Minęło dwa lata od podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia decyzji w sprawie udzielenia pomocy właścicielom budynków postawionym ponad 20 lat temu, nielegalnie (w świetle prawa) na dzierżawionym gruncie. 

 

Przez ten czas Zarząd wspomagał, nadzorował oraz organizował legalizacje budynków osobom, które przystąpiły do procesu zalegalizowania – zgodnie z Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami.

 

Każdy właściciel budynku był wielokrotnie informowany i zdawał sobie sprawę, że stroną w całym przebiegu legalizacji w Powiatowym Inspektoracie Budownictwa w Piasecznie jest  on sam.

 

W związku z tym, wszelkie decyzje związane z legalizacją budynku spoczywają tylko i wyłącznie po jego stronie. 

Jest to oczywiste, ale niektórzy nie rozumieją lub nie przyjmują do wiadomości, że to one są  odpowiedzialne w całym procesie legalizacji w PIB Piaseczno i na nich spoczywa ten obowiązek.  

 

Nadmieniamy wiec ponownie, ze Zarząd Stowarzyszenia był jedynie pośrednikiem wspomagającym w procesie zalegalizowania budynków oraz wykupu dzierżawionego gruntu na własność, a NIE BYL STRONĄ.

 

W związku z tym, podjęliśmy decyzje o zakończeniu wspomagania legalizacji budynków. Żadne środki finansowe dotyczące tego procesu nie będą przyjmowane

od dnia 20 czerwca 2022 roku.

 

Dzierżawcy, którzy nie posiadają pełnej dokumentacji legalizacji załatwiają ja sobie samodzielnie.

 

 Dziękujemy za uwagę – ZARZĄD.

 

Ogłoszenie -ostrzeżenie

 UWAGA!!!!!!!!!      13 FOTOPUŁAPEK   POMOŻE NAMIERZYĆ  TYCH KTÓRZY SZKODZĄ  NASZENU ŚRODOWISKU!!!!

  

ogłoszenie

                                                O G Ł O S Z E N I E

 

                                        Szanowni Państwo, Dzierżawcy!

 

      W związku z pismem Starosty Powiatowego w Piasecznie z dnia 23.12.2021r, znak: WGM.6840.11..2021 MKR (kopia pisma- poniżej na stronie), każdy złożony wcześniej wniosek o wykup dzierżawionej działki wymaga UZUPEŁNIENIA. 

 

Uzupełnienie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Starosty, powinno zawierać:

 

                                                 W Z Ó R

                                       (materiał pomocniczy)

Jan Kowalski              

adres…………

tel…………….

Nr Działki                                                          Pan

Ksawery Gut

Starosta Piaseczyński

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

ul. Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczno

                     

                      Dotyczy:   UZUPEŁNIENIE

                     wniosku o wykup działki złożonego w  dniu……

                  Działka nr           , umowa dzierżawy z dnia…………   nr………………

 

   W związku z  pismem Starostwa z dnia 23.12.2021, nr WGM.6840.11.2021 MKR,  proszę o wyrażenie zgody na sprzedaż dzierżawionej przeze mnie działki nr          w trybie bezprzetargowym (podstawa prawna: art.37 ust 3 pkt. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r – Dz. U. z 2021r, poz.1899).

 

    Jednocześnie proszę  o wyrażenie zgody na sprzedaż dzierżawionej działki nr          z bonifikatą (art.68 ust 1 pkt. 1 wymienionej Ustawy)  w wysokości……………..(należy określić jej wysokość).

 

  Uzasadniając wysokość bonifikaty Zarząd sugeruje wpisać opis z wniosku poprzedniego, ponadto można dopisać nowe argumenty, które mogą mieć wpływ na udzielenie ulgi.

 

    Można więc dodać:

       – opisać sytuację życiową, tzn. status majątkowy (trudna sytuacja finansowa, emerytura, stan zdrowia).

       – od kiedy dzierżawi się działkę, jakie podjęto działania i prace   doprowadzające ją do użyteczności i stanu obecnego.

 

                   terminowość opłat i brak zaległości

 

Warto dopisać, że dokonano przesunięcia ogrodzenia zgodnie z wytycznymi Starostwa wzdłuż drogi wewnętrznej – poniesiono koszty przesunięcia.

 

   Ewentualnie można zaznaczyć ( o ile jest to długi okres dzierżawy), że opłaty z tytułu podatków oraz dzierżawy pokryły w całości wartość działki.

 

 – można wskazać, że aktualna wartość rynkowa działki jest  efektem dużego wkładu pracy i nakładów w postaci inwestycji i naniesień dokonanych przez lata jej użytkowania.

 

   Sugerujemy aby nadmienić, że wszystkie podjęte działania i wykonane prace na przestrzeni lat, robione były w przekonaniu i w dobrej wierze, że staniemy się pełnoprawnymi właścicielami działki.

 

  Należy wspomnieć, że działka przeznaczona jest na cele mieszkaniowe, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania (zabudowa jednorodzinna).

   A także, że na budynek znajdujący się na działce (wybudowany ponad 20 lat temu), zostały złożone dokumenty legalizacyjne w PINB w Piasecznie w dniu……………., dotychczas brak decyzji w tej sprawie – podać numer zgłoszenia dotyczącego legalizacji.

  Dokumenty wykonano na podstawie Ustawy z 13 lutego 2020r – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r, poz.471) i zawierają ekspertyzę techniczną plus mapę i stwierdzają, że budynek jest bezpieczny, nie zagraża ludziom oraz nadaje się do użytkowania.

 

  Dodatkowo można wspomnieć ( nie jest to obligatoryjne), że taka ulga (bonifikata) jest także stosowana przez  np. jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa, spółdzielnie mieszkaniowe).

 

  Dzierżawcy (z długoletnim użytkowaniem działki) mogą powołać się na to, że w 2004 roku podczas podpisywania umów dzierżawy ze Starostą Piaseczyńskim padła deklaracja ze strony ówczesnego Starosty, że w uznaniu i docenieniu włożonych prac w rewitalizację gruntu, będzie można wykupić działki na własność po atrakcyjnych cenach.

 

    W każdym razie, dobra argumentacja będzie brana prawdopodobnie pod uwagę przy udzielaniu wysokości bonifikaty.

 

   Powyższe uwagi i sugestie są jedynie pomocnicze i każdy z wnioskodawców powinien dołożyć wszelkich starań aby swoje uzasadnienia przedstawić rzetelnie i przekonywująco.

 

                                              

                                           U W A G A

   Przypominamy, że wyżej opracowany wzór jest jedynie     MATERIAŁEM POGLĄDOWYM I POMOCNICZYM.

Nie stanowi wzoru obowiązującego! Są to tylko sugestie Zarządu  i nie muszą być zastosowane.

Każdy z wnioskodawców może opracować wniosek według własnego uznania, który będzie spełniał zarówno jego oczekiwania i wymogi określone w piśmie Starostwa z dnia 23.12.2021r.

Ponadto dzierżawcy, którzy nie złożyli wcześniejszego wniosku, a chcą przystąpić do wykupu, też mają możliwość  złożenia  takiego  wniosku.

 

                                                                                         ZARZĄD