ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14

Piaseczno, dnia 30.06.2021 r.

Znak sprawy: WGM.680.4.2021 PJ

Pani Anna Haska

Linin 11 – nr 283

05-530 Góra Kalwaria

W nawiązaniu do pisma Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” z dnia 23.06.2021r. niniejszym informuję, że Skarb Państwa nie ma prawnych możliwości oraz stosownych kompetencji do zatwierdzania decyzji Stowarzyszenia. Nie mniej jednak rozumiemy Państwa problem i przychylamy się do inicjatywy, że drogi wewnętrzne powinny być przejezdne, chociażby ze względu na dojazd służb ratunkowych. W związku z powyższym prosimy Zarząd Stowarzyszenia o przekazanie informacji dzierżawcom, żeby w miarę możliwości samochody były parkowane na dzierżawionych przez nich działkach. Dodatkowo informujemy, iż na terenie ogródków działkowych znajdują się parkingi.

                     Starosta Piaseczyński

Ksawery Gut

                                                                                                                                                                           (podpisano elektronicznie )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Wydruk stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z art. 393 Kodeksu postępowania administracyjnego. Został on wytworzony za pomocą systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ogłoszenie

   INFORMCJA

 

Szanowni Państwo – Dzierżawcy

 

Zarząd Stowarzyszenia wyjaśnia, że teren dróg i parkingów jest częścią wspólna naszego Ogrodu.

 

Udział każdego dzierżawcy wynosi 1/151 części wspólnej terenu dróg i parkingów. 

 

Nie znaczy to jednak, że cześć drogi oraz parkingu jest przydzielony dla poszczególnego dzierżawcy – jest to teren części wspólnej. 

 

Przyjęto zasadę, że odcinek drogi o szerokości – 2, 5 m przylegający do obszaru danej działki, każdy dzierżawca będący użytkownikiem tej działki, zobowiązany jest do  utrzymywania porządku, dbanie o jego nawierzchnie, a także umożliwianie  przejezdności,  nie utrudniając i nie  blokując tego odcinka innym użytkownikom. 

 

Prosimy o  stosowanie sie do powyższych zasad – zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 20/2021 z dnia 06.06.2021r. 

 

                                                                                                                         ZARZĄD

Ogłoszenie -energia

17.06.2021r

OGŁOSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że co miesiąc opłaca wysoką opłatę za zużycie energii elektrycznej.

W tym miesiącu wynosi ona 6.775,69 zł.

Opłatą tą jest obciążony Skarbnik, na którego jest wystawiana, co miesiąc Faktura, za którą należy zapłacić.

Umowę z ramienia Stowarzyszenia ktoś musiał podpisać.

Jeżeli ktoś opłaca 100 zł miesięcznie to proszę sobie wyliczyć, że na tą sumę trzeba 68 dzierżawców.

Informacja ta jest dla dzierżawców nierozumiejących problemu opłat.

Ogłoszenie-odbiór Map

Przypominamy!!! dzierżawcom budynków,  że od Dnia 17-03-2021 są do odebrania mapki inwentaryzacyjne przygotowane przez Geodetę.
Mapki wydaje Pan Strycharczuk – nr domu 289  ( Aleja V )
Tel – 512 505 604

Ogłoszenie-KRS

     06.06.2021r

Informacja

    

W dniu 27.05.2021r – zostaliśmy zarejestrowani w KRS – jest to pierwszy Zarząd, który od roku 2003 wypełnił swe obowiązki rejestracji w KRS.

Stowarzyszenie „Wspólnota Rzeki Czarnej” jest zarejestrowana pod nr, 0000165682 w KRS.

Regon Stowarzyszenia – 015742218.     Siedziba Linin 283.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

W związku z przysyłaniem do dzierżawców pism oficjalnych przez PINB – Postanowień nr xx/2021r, w których mowa o braku dokumentów do legalizacji i terminie ich dostarczenia. Należy na nie odpowiedzieć gdyż zapewnianie nas, że jest wszystko w porządku może nas zaskoczyć. Ustaliliśmy na Zebraniu Zarządu, że należy odpisać w następującej formie.

    

Informuję, że w dniu ( wymieniony w Postanowieniu) razem z Wnioskiem o legalizację samowoli budowlanej w ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego budynku mieszkalnego

( letniskowego) jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 1/XXX z obrębu 0025 położonego we wsi Linin II gmina Góra Kalwaria została zdana pełna dokumentacja do legalizacji budynku.

   

 – wniosek

 – dwie mapki inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obiektu budowlanego

 – ekspertyzę techniczną sporządzoną przez Architekta Pana Mojzess, który posiada pełne    

   uprawnienia budowlane.

   Proszę o nie przeciąganie terminu legalizacji.

Z poważaniem

…………………….

ogłoszenie -parkowanie

ZAWIADOMIENIE

Uchwała nr 20/2021

Zarządu Stowarzyszenia

„Wspólnota Rzeki Czarnej”

z dnia 06.06.2021 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” postanowił:

Zabronić parkowania na drogach wewnętrznych – Alejach od 06.06.2021r.

Uważamy, że pomimo poszerzenia dróg do 5 m nasze drogi są słabo utwardzone jak również, co niektórzy dzierżawcy nie dopełnili formalności uporządkowania dróg po przesunięciach. Minoł rok od decyzji przesunięć a niektórzy liczą, że ktoś to za nich zrobi. Każdy dzierżawca odpowiada za swój teren -pas 2, 5 m przy swej działce i liczy, że pozostali będą solidarni.  Równamy do lepszych, rozumiejących problem a nie do odstających. Każdy posiada wjazd na działkę i tam powinien parkować swój pojazd lub na parkingu.

 

Ogłoszenie

 

23.05.2021r

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej jest wywieszona informacja, że od  17.03. 2021r są wydawane mapki działek po inwentaryzacji Ogrodu.

Każdy działkowiec zapłacił i winien odebrać swą mapkę działki.

Widzimy brak zainteresowania a Zarząd chce zakończyć i zamknąć pewien etap. Została wydana połowa mapek. Dlatego Zarząd podjął decyzję, że mapki będą wydawane do dnia 06.06.2021r. ( prawie trzy miesiące)

 

Po tym terminie działkowiec, który nie odebrał swej mapki będzie mógł ją odebrać wpłacając do kasy ogrodu 20, 00 zł. Jest to opłata za przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów przez Zarząd.

 

ZARZĄD

OGŁOSZENIE

W związku z legalizacją budynków odbędą się wizyty kontrolne obiektów przez PINB. Dlatego bardzo prosimy aby właściciele obiektów potwierdzili, że wykonali wszystkie zalecenia w kwestii dodatkowych otworów wentylacyjnych oraz zaleceń Architekta. Niektórzy dzierżawcy mieli nakazane aby przejść na ogrzewanie elektryczne tj. zakupienie po 1 grzejniku elektrycznym na pomieszczenie.

ZARZĄD

Ogłoszenie 17.03.2021

II
Informujemy dzierżawców budynków,  że są do odebrania mapki inwentaryzacyjne przygotowane przez Geodetę.
Mapki wydaje Pan Strycharczuk – nr domu 289 ( Aleja V )
Tel – 512 505 604