Zarząd

ogłoszenie do wiadomości działkowców

Anna Haska                                                                                             Linin, dnia 05.09. 2021 r.

Prezes Stowarzyszenia

„Wspólnota Rzeki Czarnej”

Linin II nr 283

05-530 Góra Kalwaria

                 Szanowny Pan

                 Konstanty Radziwiłł

     Wojewoda Mazowiecki

     Mazowiecki Urząd Wojewódzki

     Pl. Bankowy 3/5

                                                                                                    00-950 Warszawa

 

 

WNIOSEK

 

W imieniu wszystkich dzierżawców zainteresowanych wykupem działek położonych w Obrębie Linin II, uprzejmie proszę o dokonanie sprzedaży w drodze bez przetargowej nieruchomości położonych w Obrębie Linin II na rzecz aktualnych dzierżawców, z zastosowaniem 95 % bonifikaty, czyli sprzedaży za 5 % wartości rynkowej, analogicznie do zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na podstawie ustawy z dnia 10.07.2015r o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U 2015, poz. 1322). Objęty wnioskiem grunt od dziesięcioleci jest użytkowany głównie przez żołnierzy Wojska Polskiego (z racji na wiek w stanie spoczynku) i ich rodzin. Tak, więc, zastosowanie reguł sprzedaży analogicznych do tych, które przewidziane są przy sprzedaży kwater wojskowych, wydaje się być uzasadnione.

UZASADNIENIE

 

Nabywcy są wieloletnimi posiadaczami sprzedawanych nieruchomości. Pierwotnie korzystali z nich, jako użytkownicy działek pracowniczych, a od roku, 2004 jako dzierżawcy. Przedmiotowy teren pozostaje w ich nieprzerwanym władaniu od lat 80-tych XX w. Nieruchomości te pierwotnie były poligonem jednostki wojskowej 4829 w Górze Kalwarii a w 1987 roku powstał na tym terenie Pracowniczy Ogród Działkowy „Nad Czarną”. Brak wpisu do rejestru Państwowego Związku Działkowców skutkował, że utracono możliwość jego przekształcenia i w 2004 roku Ogród został przekazany na rzecz Skarbu Państwa i od tego czasu, czyli przez 17 lat, dzierżawimy ten teren.

 

Zaznaczamy, że tereny byłego poligonu, jaki otrzymali dzierżawcy w 1987 roku, były to typowe nieużytki w postaci piachów, opuszczonej zabudowy wojskowej (transzeje, okopy, leje po wybuchach, gruz, złom wojskowy, wysypiska śmieci). Działkowcy w dobrej wierze zainwestowali własne pieniądze w jego zagospodarowanie – całość uporządkowali, założyli elektryczność, instalację wodno-kanalizacyjną – w postaci studni i szamba, ogrodzenia, bramy wjazdowe i furtki, zabudowy rekreacyjne i małej architektury, nasadzenie różnorodnej roślinności w postaci oryginalnych drzew i krzewów ozdobnych. Tak, więc, z nieużytków po poligonie wojskowym powstał piękny Ogród kosztem wysiłku fizycznego i finansowego i w wielu przypadkach nabrał charakteru działek siedliskowych. Okoliczność ta została także uwzględniona przy kwalifikacji terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Linin II – teren ten został przeznaczony na cele rekreacyjno-budowlane.

Obecnie finalizowana jest procedura legalizacji wybudowanych budynków na działkach.

Wartość tego terenu, także w ujęciu czysto rynkowym wzrosła, ale wyłącznie dzięki ogromnemu wysiłkowi finansowemu i fizycznemu wszystkich dzierżawców, którzy na przestrzeni 40 lat z nieużytków i niemalże wysypiska gruzu i śmieci, doprowadzili do obecnego stanu. Dla ogromnej większości obecnych dzierżawców i ich rodzin zagospodarowane przez nich działki stały się centrum życiowym.

Kiedy w roku 2004 zawarte zostały umowy dzierżawy między użytkownikami działek a Starostą Piaseczyńskim reprezentującym Skarb Państwa, do każdej z umów sporządzony został protokół stanowiący załącznik do umowy oraz operat szacunkowy, które dokumentowały zagospodarowanie działki, czyli nakłady naniesione na nieruchomość?  Już wówczas wielokrotnie przewyższały one wartość gruntu. Z biegiem czasu nakłady te ulegały jeszcze większemu zwiększeniu, podnosząc tym samym ich komercyjną wartość.

W świetle powyższego, zasadne byłoby umożliwienie dzierżawcom wykupienie działek

w takiej cenie, która byłaby adekwatna do ogromu ich pracy, poniesionym finansowym nakładom, dokonanych inwestycji i zaangażowania w zagospodarowanie użytkowanych nieruchomości.

Zastosowanie reguł sprzedaży analogicznych do tych, jakie są przy sprzedaży kwater wojskowych byłby społecznie uzasadnionym zbilansowaniem ceny z niezaprzeczalnym wkładem dzierżawców, który w ewidentny sposób wpłynął na komercyjny wzrost wartości terenu.

 

        Znając Pana z wcześniejszych spotkań, m.in. w lutym 2020 roku i mając przykłady Pańskiej przychylności, wrażliwości i rozumienia potrzeb i problemów naszego Ogrodu, prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku, za co z góry serdecznie dziękujemy.

 

                                                                                             Z wyrazami szacunku

 

 

 

Adres do korespondencji:

05- 530 Góra Kalwaria

Linin II – nr 283

tel. 667 798 702

ogłoszenie

ZAWIADOMIENIE – PILNE

Szanowni Państwo, właściciele legalizowanych budynków:

Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego za partnera do rozmów oraz dostarczanie dokumentów uważa właściciela budynku zgłoszonego we Wniosku do legalizacji a nie ZARZĄD STOWARZYSZENIA.

Dlatego prosimy o zainteresowanie się swoją legalizacją zgłoszonego budynku.

Na stronie internetowej jest wykaz aktualnie zgłoszonych budynków.

Zgłoszenie wniosku

1. Powoduje zarejestrowanie nielegalnie postawionego budynku w Nadzorze Budowlanym. Wniosek ten musi być czytelny i kompletny ze wszystkimi danymi budynku oraz właściciela (li).

Niekompletny wniosek jest odrzucany.

2. Nadanie nr prowadzonej sprawy dla tego budynku.

Każdy właściciel powinien zainteresować się złożonym wnioskiem oraz znać nr sprawy. Następnie skontaktować się z Sekretariatem pod nr 22 777 40 07

i upewnić się czy wniosek jest dobrze wypełniony i zapytać o swój nr sprawy.

Natomiast właściciele budynków, których Architekt złożył dokumentacje do PINB powinni udać się do Urzędu i poprosić o wgląd do tych dokumentów, aby być pewnym złożenia. Ustalić, jakie dokumenty powinny być jeszcze dostarczone, (których brakuje). – PINB ul. Czajewicza 2/4 Piaseczno (3 piętro).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wysyła do każdego właściciela POSTANOWIENIE nr XX/2021r, w którym żąda dostarczenia dokumentów w ciągu 60, 90, lub 120 dni. Proszę pilnować tych terminów i jeżeli nie zostaną dostarczone wszystkie wymagane dokumenty, do PINB należy napisać pismo o przedłużenie dostarczenia dokumentów o kolejne 60 dni.

Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie powoduje decyzję rozbiórki budynku wydaną przez PINB tak określił Inspektor.

Jednocześnie informujemy, że Pan Inspektor narzucił wykonanie rysunków technicznych każdego budynku (5 – 7). Rysunek techniczny jest dodatkowym osobistym kosztem dla każdego z nas.

Po zgłoszeniu legalizacji nie możemy się wycofać gdyż spowoduje to decyzję o rozbiórce budynku z dołączoną karą.

ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14

Piaseczno, dnia 30.06.2021 r.

Znak sprawy: WGM.680.4.2021 PJ

Pani Anna Haska

Linin 11 – nr 283

05-530 Góra Kalwaria

W nawiązaniu do pisma Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” z dnia 23.06.2021r. niniejszym informuję, że Skarb Państwa nie ma prawnych możliwości oraz stosownych kompetencji do zatwierdzania decyzji Stowarzyszenia. Nie mniej jednak rozumiemy Państwa problem i przychylamy się do inicjatywy, że drogi wewnętrzne powinny być przejezdne, chociażby ze względu na dojazd służb ratunkowych. W związku z powyższym prosimy Zarząd Stowarzyszenia o przekazanie informacji dzierżawcom, żeby w miarę możliwości samochody były parkowane na dzierżawionych przez nich działkach. Dodatkowo informujemy, iż na terenie ogródków działkowych znajdują się parkingi.

                     Starosta Piaseczyński

Ksawery Gut

                                                                                                                                                                           (podpisano elektronicznie )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Wydruk stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z art. 393 Kodeksu postępowania administracyjnego. Został on wytworzony za pomocą systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ogłoszenie

   INFORMCJA

 

Szanowni Państwo – Dzierżawcy

 

Zarząd Stowarzyszenia wyjaśnia, że teren dróg i parkingów jest częścią wspólna naszego Ogrodu.

 

Udział każdego dzierżawcy wynosi 1/151 części wspólnej terenu dróg i parkingów. 

 

Nie znaczy to jednak, że cześć drogi oraz parkingu jest przydzielony dla poszczególnego dzierżawcy – jest to teren części wspólnej. 

 

Przyjęto zasadę, że odcinek drogi o szerokości – 2, 5 m przylegający do obszaru danej działki, każdy dzierżawca będący użytkownikiem tej działki, zobowiązany jest do  utrzymywania porządku, dbanie o jego nawierzchnie, a także umożliwianie  przejezdności,  nie utrudniając i nie  blokując tego odcinka innym użytkownikom. 

 

Prosimy o  stosowanie sie do powyższych zasad – zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 20/2021 z dnia 06.06.2021r. 

 

                                                                                                                         ZARZĄD

Ogłoszenie-odbiór Map

Przypominamy!!! dzierżawcom budynków,  że od Dnia 17-03-2021 są do odebrania mapki inwentaryzacyjne przygotowane przez Geodetę.
Mapki wydaje Pan Strycharczuk – nr domu 289  ( Aleja V )
Tel – 512 505 604

Ogłoszenie-KRS

     06.06.2021r

Informacja

    

W dniu 27.05.2021r – zostaliśmy zarejestrowani w KRS – jest to pierwszy Zarząd, który od roku 2003 wypełnił swe obowiązki rejestracji w KRS.

Stowarzyszenie „Wspólnota Rzeki Czarnej” jest zarejestrowana pod nr, 0000165682 w KRS.

Regon Stowarzyszenia – 015742218.     Siedziba Linin 283.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

W związku z przysyłaniem do dzierżawców pism oficjalnych przez PINB – Postanowień nr xx/2021r, w których mowa o braku dokumentów do legalizacji i terminie ich dostarczenia. Należy na nie odpowiedzieć gdyż zapewnianie nas, że jest wszystko w porządku może nas zaskoczyć. Ustaliliśmy na Zebraniu Zarządu, że należy odpisać w następującej formie.

    

Informuję, że w dniu ( wymieniony w Postanowieniu) razem z Wnioskiem o legalizację samowoli budowlanej w ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego budynku mieszkalnego

( letniskowego) jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 1/XXX z obrębu 0025 położonego we wsi Linin II gmina Góra Kalwaria została zdana pełna dokumentacja do legalizacji budynku.

   

 – wniosek

 – dwie mapki inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obiektu budowlanego

 – ekspertyzę techniczną sporządzoną przez Architekta Pana Mojzess, który posiada pełne    

   uprawnienia budowlane.

   Proszę o nie przeciąganie terminu legalizacji.

Z poważaniem

…………………….

ogłoszenie -parkowanie

ZAWIADOMIENIE

Uchwała nr 20/2021

Zarządu Stowarzyszenia

„Wspólnota Rzeki Czarnej”

z dnia 06.06.2021 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” postanowił:

Zabronić parkowania na drogach wewnętrznych – Alejach od 06.06.2021r.

Uważamy, że pomimo poszerzenia dróg do 5 m nasze drogi są słabo utwardzone jak również, co niektórzy dzierżawcy nie dopełnili formalności uporządkowania dróg po przesunięciach. Minoł rok od decyzji przesunięć a niektórzy liczą, że ktoś to za nich zrobi. Każdy dzierżawca odpowiada za swój teren -pas 2, 5 m przy swej działce i liczy, że pozostali będą solidarni.  Równamy do lepszych, rozumiejących problem a nie do odstających. Każdy posiada wjazd na działkę i tam powinien parkować swój pojazd lub na parkingu.