Ogłoszenie Zbieranie podpisów

Pani Anna Haska zbiera podpisy na terenie działek i w pracy  do niedzieli włącznie  tel . 667 798 702

Stowarzyszenie „Wspólnota Rzeki Czarnej”                                            Linin, dnia 19.12.2022 r.

Adres do korespondencji:

05-530 Góra Kalwaria

Linin II – nr 283

 

tel. 517-511-005

e-mail:  suavek.stroz@gmail.com

                                                                                                          Szanowny Pan

Ksawery Gut            

Starosta Piaseczyński

05-500 Piaseczno

ul. Chyliczkowska 14

 

 

Wniosek

           

W nawiązaniu do pisma Pana Starosty przesłanego w dniu 16.11.2022 r. (znak sprawy: WGM.6840.27.2022 MA) do Wojewody Mazowieckiego Pana Konstantego Radziwiłła, dotyczącego rozważenia możliwości udzielenia bonifikaty przy sprzedaży wymienionych w piśmie 9-ciu działek z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w obrębie Linin II, gm. Góra Kalwaria  oraz w nawiązaniu do odpowiedzi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości z dnia 06.12.2022 r.

 

`

– Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” w imieniu dzierżawców zwraca się z prośbą o ponowne rozpatrzenie pisma i zastosowanie zaproponowanej wysokości bonifikaty przy sprzedaży oprócz wymienionych 9-ciu działek, także wszystkich pozostałych dzierżawionych od Skarbu Państwa, położonych w obrębie Linin II, które spełniają wymagane warunki do ich bezprzetargowej sprzedaży.

 

 

Mając powyższe na uwadze, prosimy i składamy wniosek o zastosowanie przy ich sprzedaży bonifikaty w wysokości 90% – 95% wartości dzierżawionego przez dzierżawców gruntu, ponieważ poniesione nakłady na działkach znacznie przewyższają (w wielu przypadkach parokrotnie) wartość gruntu.

 

 

Od końca lat 80-tych XX wieku użytkownicy działek a później od 2004 roku jako oficjalni dzierżawcy działek w obrębie Linin II poczynili na nich ogromne inwestycje, co wykazują                       

   Z poważaniem ZARZĄD:

   

 

                                   Prezes Zarządu – Anna Haska – …………………………………………

                                                                                                         czytelny podpis

 

                               

                         Wiceprezes Zarządu – Sławomir Stróż – ………………………………………

                                                                                                          czytelny podpis

 

 

                                         Skarbnik – Henryk Hańczuk – ………………………………………..

                                                                                                          czytelny podpis

 

 

                                         Sekretarz – Zbigniew Zych – ………………………………………..

                                                                                                          czytelny podpis

 

 

                                         Członek Zarządu – Kępka Wilhelm – ………………………………

                                                                                                          czytelny podpis

 

                                         Członek Zarządu – Łukasik Tadeusz – ………………………………

                                                                                                          czytelny podpis

                                         

                                Członek Zarządu – Strycharczuk Stefan – …………………………………

                                                                                                          czytelny podpis

 

W załączeniu do pisma:

                   Lista podpisów dzierżawców działek w Linin II

 

Do wiadomości:

Pan Konstanty Radziwiłł – Wojewoda Mazowiecki