ogłoszenie do wiadomości działkowców

Anna Haska                                                                                             Linin, dnia 05.09. 2021 r.

Prezes Stowarzyszenia

„Wspólnota Rzeki Czarnej”

Linin II nr 283

05-530 Góra Kalwaria

                 Szanowny Pan

                 Konstanty Radziwiłł

     Wojewoda Mazowiecki

     Mazowiecki Urząd Wojewódzki

     Pl. Bankowy 3/5

                                                                                                    00-950 Warszawa

 

 

WNIOSEK

 

W imieniu wszystkich dzierżawców zainteresowanych wykupem działek położonych w Obrębie Linin II, uprzejmie proszę o dokonanie sprzedaży w drodze bez przetargowej nieruchomości położonych w Obrębie Linin II na rzecz aktualnych dzierżawców, z zastosowaniem 95 % bonifikaty, czyli sprzedaży za 5 % wartości rynkowej, analogicznie do zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na podstawie ustawy z dnia 10.07.2015r o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U 2015, poz. 1322). Objęty wnioskiem grunt od dziesięcioleci jest użytkowany głównie przez żołnierzy Wojska Polskiego (z racji na wiek w stanie spoczynku) i ich rodzin. Tak, więc, zastosowanie reguł sprzedaży analogicznych do tych, które przewidziane są przy sprzedaży kwater wojskowych, wydaje się być uzasadnione.

UZASADNIENIE

 

Nabywcy są wieloletnimi posiadaczami sprzedawanych nieruchomości. Pierwotnie korzystali z nich, jako użytkownicy działek pracowniczych, a od roku, 2004 jako dzierżawcy. Przedmiotowy teren pozostaje w ich nieprzerwanym władaniu od lat 80-tych XX w. Nieruchomości te pierwotnie były poligonem jednostki wojskowej 4829 w Górze Kalwarii a w 1987 roku powstał na tym terenie Pracowniczy Ogród Działkowy „Nad Czarną”. Brak wpisu do rejestru Państwowego Związku Działkowców skutkował, że utracono możliwość jego przekształcenia i w 2004 roku Ogród został przekazany na rzecz Skarbu Państwa i od tego czasu, czyli przez 17 lat, dzierżawimy ten teren.

 

Zaznaczamy, że tereny byłego poligonu, jaki otrzymali dzierżawcy w 1987 roku, były to typowe nieużytki w postaci piachów, opuszczonej zabudowy wojskowej (transzeje, okopy, leje po wybuchach, gruz, złom wojskowy, wysypiska śmieci). Działkowcy w dobrej wierze zainwestowali własne pieniądze w jego zagospodarowanie – całość uporządkowali, założyli elektryczność, instalację wodno-kanalizacyjną – w postaci studni i szamba, ogrodzenia, bramy wjazdowe i furtki, zabudowy rekreacyjne i małej architektury, nasadzenie różnorodnej roślinności w postaci oryginalnych drzew i krzewów ozdobnych. Tak, więc, z nieużytków po poligonie wojskowym powstał piękny Ogród kosztem wysiłku fizycznego i finansowego i w wielu przypadkach nabrał charakteru działek siedliskowych. Okoliczność ta została także uwzględniona przy kwalifikacji terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Linin II – teren ten został przeznaczony na cele rekreacyjno-budowlane.

Obecnie finalizowana jest procedura legalizacji wybudowanych budynków na działkach.

Wartość tego terenu, także w ujęciu czysto rynkowym wzrosła, ale wyłącznie dzięki ogromnemu wysiłkowi finansowemu i fizycznemu wszystkich dzierżawców, którzy na przestrzeni 40 lat z nieużytków i niemalże wysypiska gruzu i śmieci, doprowadzili do obecnego stanu. Dla ogromnej większości obecnych dzierżawców i ich rodzin zagospodarowane przez nich działki stały się centrum życiowym.

Kiedy w roku 2004 zawarte zostały umowy dzierżawy między użytkownikami działek a Starostą Piaseczyńskim reprezentującym Skarb Państwa, do każdej z umów sporządzony został protokół stanowiący załącznik do umowy oraz operat szacunkowy, które dokumentowały zagospodarowanie działki, czyli nakłady naniesione na nieruchomość?  Już wówczas wielokrotnie przewyższały one wartość gruntu. Z biegiem czasu nakłady te ulegały jeszcze większemu zwiększeniu, podnosząc tym samym ich komercyjną wartość.

W świetle powyższego, zasadne byłoby umożliwienie dzierżawcom wykupienie działek

w takiej cenie, która byłaby adekwatna do ogromu ich pracy, poniesionym finansowym nakładom, dokonanych inwestycji i zaangażowania w zagospodarowanie użytkowanych nieruchomości.

Zastosowanie reguł sprzedaży analogicznych do tych, jakie są przy sprzedaży kwater wojskowych byłby społecznie uzasadnionym zbilansowaniem ceny z niezaprzeczalnym wkładem dzierżawców, który w ewidentny sposób wpłynął na komercyjny wzrost wartości terenu.

 

        Znając Pana z wcześniejszych spotkań, m.in. w lutym 2020 roku i mając przykłady Pańskiej przychylności, wrażliwości i rozumienia potrzeb i problemów naszego Ogrodu, prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku, za co z góry serdecznie dziękujemy.

 

                                                                                             Z wyrazami szacunku

 

 

 

Adres do korespondencji:

05- 530 Góra Kalwaria

Linin II – nr 283

tel. 667 798 702