ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14

Piaseczno, dnia 30.06.2021 r.

Znak sprawy: WGM.680.4.2021 PJ

Pani Anna Haska

Linin 11 – nr 283

05-530 Góra Kalwaria

W nawiązaniu do pisma Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” z dnia 23.06.2021r. niniejszym informuję, że Skarb Państwa nie ma prawnych możliwości oraz stosownych kompetencji do zatwierdzania decyzji Stowarzyszenia. Nie mniej jednak rozumiemy Państwa problem i przychylamy się do inicjatywy, że drogi wewnętrzne powinny być przejezdne, chociażby ze względu na dojazd służb ratunkowych. W związku z powyższym prosimy Zarząd Stowarzyszenia o przekazanie informacji dzierżawcom, żeby w miarę możliwości samochody były parkowane na dzierżawionych przez nich działkach. Dodatkowo informujemy, iż na terenie ogródków działkowych znajdują się parkingi.

                     Starosta Piaseczyński

Ksawery Gut

                                                                                                                                                                           (podpisano elektronicznie )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Wydruk stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z art. 393 Kodeksu postępowania administracyjnego. Został on wytworzony za pomocą systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.